Доставка

Чл. 29. Стоките, поръчани от електронния каталог, се доставят с куриер до адреса, указан при заявката. 

Чл. 30. (1) В цената на продуктите не е включена сумата за доставка. Цената на доставката за 1 артикул е съобразена със следната тарифа: 

ЦЕНИ ЗА ДОСТАВКА: 

Цена за пратка с тегло до 5 кг. 5.30 лв. 
Цена за пратка с тегло над 5 до 10 кг. 7.32 лв. 
Цена за пратка с тегло над 10 до 15 кг. 8.40 лв. 
Цена за пратка с тегло над 15 до 20 кг. 10.80 лв. 
Цена за всеки следващ килограм над 20 кг. 0.30 лв. 


Всички посочени цени са с включено ДДС 

(2) Цената на доставката се заплаща едновременно със заплащането на цената на поръчената от Клиента стока. 
Чл. 31. (1) При заплащане на цената чрез банков превод или дебитна/кредитна карта, доставката ще бъде извършена не по-късно от 4 работни дни, считано от първия работен ден, следващ датата на постъпване на цената на стоките по сметка на „Супер Глу“ ЕООД. 
(2) При заплащане на цената чрез наложен платеж доставката ще бъде извършена не по-късно от 4 работни дни, считано от първия работен ден, следващ датата на поръчката. Всички разходи по доставката и наложения платеж са за сметка на Клиента. 

Чл. 32. Доставчикът има право да предаде стоката на указания за доставка адрес на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването й от името на Клиента и подписва придружаващите я документи. 

Чл. 33. Ако Клиентът не осигури условия за приемане на стоката, или не бъде намерен на посочения от него адрес в горе упоменатия срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока и Клиентът осигурява доставка на стоката за своя сметка. 

Чл. 34. Доставки не се извършват в почивни дни и на официални празници. 

Чл. 34. При получаване на стоката на Клиента се предоставят и следните документи: оригинална фактура с включен ДДС (при изразено желания от страна на Клиента), касова бележка (ако плащането е с наложен платеж или с карта), товарителница, информация по чл. 54 от Закона за защита на потребителите. 

Чл. 35. (1) Клиентът трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако стоката не съответства на поръчката, да уведоми за това незабавно Доставчика. 
(2) Ако Клиентът не уведоми Доставчика съгласно ал. 1, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци. За Клиенти, имащи качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се прилагат разпоредбите и сроковете, регламентирани в Закона за защита на потребителите. 
(3) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 1, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика. 

Чл. 36. (1) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Клиента и да възстанови платената от него цена в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора. 
(2) В случаите по ал. 1, при съгласие от страна на Клиента, Доставчикът има право да достави на Клиента стоки от същия вид, качество и цена. 

Чл. 37. (1) Доставчикът предава стоките на Клиента след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите, както и след установяване на наличие или отсъствие на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите. 


(2) Клиентът и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис. 
(3) Клиентът и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.